ساعات کار

Fondation Mossadeghکتابخانه ایرانشناسی بنیاد مصدق در طول سال به استثناء روزهای تعطیل رسمی بر عموم باز میباشد.

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ساعات کار: ۱۴ الی ۱۸

 

برای بازدید در ساعات غیر اداری. لطفاً با ما تماس بگیرید.

تعطیلات

تعطیلات کتابخانه ایرانشناسی

Conférence

Musique iranienne et poésie persane

miniature per mini

VIDEO RESUMÉ

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر