جایزه مصدق

Plaquette Laureat Mossadeghاز سال ۲۰۰۲ میلادی، بنیاد مصدق سالانه دوبار جایزه ای بمنظور تشویق نویسندگان، پژوهشگران و یا گزارشگران و خبرنگاران اهداء میکند. انتخاب دریافت کننده این جایزه توسط یک هیئت برگزیده شده توسط بنیاد صورت میگیرد.

این جایزه در تناوب، اول بار به تحقیقی ارائه میشود در مورد وضعیت جغرافی/سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی ایران که با بی طرفی و عینیت نوشته شده باشد؛ و برای بار دوم  به خبرنگار یا گزارشگری که بطور قابل ملاحظه ای ایران را پوشش داده باشد.

در موارد استثنایی، اگر برنده ای در رسته مورد نظر انتخاب نشد، این هیئت میتواند نامزدی از رسته دیگر بگزیند.

بمنظور نامزدی برای دریافت جایزه بنیاد مصدق، از نویسندگان و گزارشگران به فرستادن نوشته های خود بدینوسیله دعوت بعمل میاید.

Cours de Persan

Classes 2024/25


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Cours
Miniature Persane

SEPT 2024


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر